null Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 5, 30/12/2021, 15:09
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 29/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            Mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn; xem đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, liên tục nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

            Nhiệm vụ và giải phải là tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác khí tượng thủy văn: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục các chủ trương, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, pháp luật về công tác khí tượng thủy văn; cụ thể: Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bằng nhiêu hình thức đa dạng phong phú, lồng ghép với tuyến truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh một cách hiệu quả; phát huy công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn làm cơ sở để góp phần xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

Thông báo tình hình khí tượng thủy văn trong dự báo, cảnh báo thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu bằng nhiều hình thức, đổi mới nội dung, xác định các đối tượng ưu tiên để tuyên truyền, khuyến khích người dân tích cực tham gia vào công tác khí tượng thủy văn để nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác an ninh quốc gia, an toàn thông tin trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động khí tượng thủy văn để thu thập thông tin bí mật quốc gia, chống phá Đảng, Nhà nước. 

Nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; tăng cường công tác giám sát biến đổi khí hậu; tăng cường lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn các cấp; chủ động phòng, chống thiên tai trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Ưu tiên bố trí ngân sách để nâng cấp kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu; đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác khí tượng thủy văn, nhất là trang thiết bị dự báo, cảnh báo thiên tai theo hướng hiện đại, đồng bộ, tự động hóa, tích hợp đa mục tiêu, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn; đặc biệt là thông tin, dữ liệu về nguy cơ xảy ra các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm, bất thường có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường với độ tin cậy, chính xác cao đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng, hoàn thiện hệ thống dữ liệu về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. 

Ưu tiên bố trí ngân sách để nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật và tăng cường số liệu quan trắc nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo phục vụ phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Trong đó đặc biệt là đẩy mạnh xây dựng mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; khảo sát tăng cường theo điểm, mùa vụ; đa dạng hóa các sản phẩm dự báo; thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn; xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn phục vụ đa ngành, đa mục tiêu. 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; huy động nguồn lực đầu tư cho khí tượng thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cụ thể là Kết luận số 94-KL/TU ngày 21/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy (khóa XV) về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư; Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thu thập, cập nhật và tổng hợp các thông tin, số liệu về tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến lâm nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp khắc phục và ứng phó kịp thời. 

Sở Tài chính chịu trách nhiệm: Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm (nguồn vốn sự nghiệp), Sở Tài chính thẩm định và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho các dự án, đề án trong lĩnh vực khí tượng thủy văn theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của tỉnh về công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công an tỉnh chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chịu trách nhiệm: Chịu trách nhiệm phối hợp các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến của khí hậu, thủy văn, thiên tại trên địa bàn tỉnh để đề xuất phương án phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh chịu trách nhiệm: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng nội dung tuyên truyền, phổ biến về Luật Khí tượng thủy văn, kiến thức về thiên tai và biến đổi khí hậu, công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu đến mọi tầng lớp nhân dân. Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thủy văn và thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời, chính xác đến các cơ quan chức năng trong tỉnh phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai của tỉnh đạt hiệu quả cao. Tham gia cùng cơ quan được giao chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng chống thiên tai ứng phó biến đổi trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chịu trách nhiệm: Tổ chức truyền, phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn do hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia ban hành và thông tin về biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khí tượng thủy văn. Cập nhật, truyền phát các bản tin về khí tượng thủy văn, cảnh báo thiên tai theo quy định của pháp luật. 

Các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm: Các Sở, Ban, Ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm: Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch này theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan về công tác khí tượng thủy văn và phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt công tác khí tượng thủy văn và công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin để chỉ đạo các hoạt động sản xuất đời sống tại địa phương. Khi có thông báo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và thông tin dự báo về bão, lốc, mưa, triều cường dâng... phải khẩn trương triển khai phương án chủ động phòng, chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị hoạt động khí tượng thủy văn tại địa bàn để kịp thời chỉ đạo cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các cơ quan, đơn vị còn lơ là, thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm trong chỉ đạo thực hiện. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh trong công tác bảo vệ hành lang kỹ thuật các trạm khí tượng thủy văn trong tỉnh./.

Tải nội dung tại đây

Đức Phúc

Số lượt xem: 421

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này