null Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 6, 10/12/2021, 15:21
Màu chữ Cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 29/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Với mục tiêu chung là tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật của quần chúng Nhân dân tại các địa bàn cơ sở; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và cả hệ thống chính trị các cấp; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác do thiếu hiểu biết pháp luật.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu 100% quy định của pháp luật về an ninh, trật tự liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân như: Các quy định pháp luật về hình sự, dân sự, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, quản lý cư trú, căn cước công dân, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, tín ngưỡng, tôn giáo, đất đai, biên giới, chủ quyền biển, đảo, quản lý xuất nhập cảnh, an ninh mạng, phòng, chống dịch bệnh và quy định liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng... được thông tin kịp thời đến quần chúng Nhân dân bằng hình thức phù hợp (trừ những quy định thuộc bí mật nhà nước), đưa pháp luật về an ninh, trật tự vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

Bảo đảm từ 90% đến 100% đối tượng đặc thù ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý, giáo dục của lực lượng Công an nhân dân được phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến quá trình giáo dục, cải tạo, quản lý đối tượng. Hằng năm, Công an tỉnh phải tiến hành lựa chọn, xây dựng ít nhất 01 mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tập trung vào những điểm nghẽn lớn, những hạn chế, vướng mắc, bất cập để ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện. 

Định kỳ hằng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến an ninh, trật tự cho chủ thể thực hiện Đề án. Phấn đấu 80% đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới. 

            Xây dựng và duy trì quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an nhân dân ở cơ sở với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Khuyến khích, huy động các đoàn thể, nhà trường, gia đình, tổ chức, cá nhân, người có uy tín trong cộng đồng, tổ chức tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật tham gia tích cực, thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ tự nguyện từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, vừa phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, vừa bảo đảm yêu cầu công tác vận động quần chúng của lực lượng Công an nhân dân. Có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án nói riêng. Phấn đấu 90% Công an xã, phường, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức phù hợp với yêu cầu công tác công an trên địa bàn và theo quy định của pháp luật. 

Phạm vi của Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2027 tại khóm, ấp, tổ dân phố, khu phố và cộng đồng dân cư khác, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đóng tại xã, phường, thị trấn, cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh, trại tạm giam, các nhà tạm giữ do Công an tỉnh quản lý (sau đây viết gọn là địa bàn cơ sở). Trong đó, ưu tiên thực hiện tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. 

Đối tượng của Đề án là chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án là lãnh đạo cơ quan Công an các cấp; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được phân công thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn cơ sở và Công an xã, phường, thị trấn. Đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật của Đề án là quần chúng Nhân dân; các đối tượng đặc thù thuộc phạm vi quản lý của lực lượng Công an nhân dân; các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp tại địa bàn cơ sở. 

Các nội dung thực hiện là xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. Rà soát các quy định pháp luật liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng tại cơ sở, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nói chung và việc triển khai thực hiện Đề án nói riêng.

Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh và các đặc điểm, tình hình khác có liên quan, từ đó xác định nhu cầu thông tin pháp luật của đối tượng, địa bàn, lĩnh vực được phân công quản lý để xác định nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp và lựa chọn các địa bàn, lĩnh vực, nhóm đối tượng trọng tâm, trọng điểm hoặc còn tồn tại điểm nghẽn lớn để ưu tiên thực hiện, tạo bước đột phá trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng Nhân dân tại địa bàn cơ sở. Bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Rà soát nhu cầu về trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ thực hiện Đề án và trang bị theo yêu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đầu tư có trọng điểm, tiết kiệm, hiệu quả. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, thời điểm, địa bàn, lĩnh vực. 

Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi của Đề án. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho quần chúng Nhân dân bằng nhiều hình thức. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật. Lồng ghép các hoạt động triển khai thực hiện Đề án với các chương trình, đề án có liên quan (các chương trình về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật) để tránh trùng lặp, bảo đảm thống nhất, tiết kiệm nguồn lực và đạt hiệu quả cao. 

Khuyến khích, huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức, thành viên, hội viên của những đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, tư vấn pháp lý, cung cấp dịch vụ pháp lý tích cực tham gia tư vấn pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho quần chúng Nhân dân. Huy động sự tham gia của đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người có uy tín và hiểu biết pháp luật trong cộng đồng... tham gia thông tin, phổ biến, tư vấn, giải đáp pháp luật cho Nhân dân. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tham gia, hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. 

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương hằng năm theo phân cấp nhà nước hiện hành; ngoài ra, được huy động từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật liên quan. Công an tỉnh, các Sở, Ban, Ngành có liên quan, các tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện Đề án. Việc sử dụng các nguồn kinh phí huy động phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với Công an tỉnh trong triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở thuộc phạm vi Đề án. Xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công trong giai đoạn 2021 - 2027 gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/12/2021; hàng năm, xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án và báo cáo kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an - Cơ quan chủ trì, điều phối thực hiện Đề án./.

Tải nội dung tại đây

              Thế Bảo

Số lượt xem: 312

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này