null Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 4, 11/08/2021, 11:01
Màu chữ Cỡ chữ
Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thời gian qua, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật thời gian qua có mặt còn hạn chế; công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của một số cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa kịp thời và chưa tuân thủ đầy đủ về trình tự, thủ tục theo quy định, chất lượng chưa cao, có một số quy định chưa phù hợp với thực tiễn nhưng chậm khắc phục; tình trạng chậm, nợ văn bản quy phạm pháp luật chưa được khắc phục triệt để; việc rà soát, xử lý văn bản sau rà soát chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời; điều kiện thi hành văn bản quy phạm pháp luật chưa đảm bảo; việc tổ chức thi hành pháp luật ở một số nơi chưa kịp thời, còn lúng túng, hiệu quả chưa cao...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, ngày 29/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Để triển khai thực hiện Chỉ thị, ngày 03/8/2021, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Công văn số 758/STP-XDKTTDTHPL về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung của Chỉ thị số 02/CT-UBND đến tất cả công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là, xác định xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ này.

Hai là, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, của cấp ủy và yêu cầu thực tiễn để chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực cần ưu tiên xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật theo các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các văn bản pháp luật. Kịp thời tham mưu, đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng và ban hành các chính sách, quy định của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ba là, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Đặc biệt là thực hiện nghiêm túc về trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá tác động chính sách đối với dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bốn là, chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp mình ban hành thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý để kịp thời đề xuất xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, trái pháp luật hoặc không phù hợp thực tiễn. Đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận. Chú trọng hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm hơn nữa với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; đồng thời, nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, thực chất các ý kiến đóng góp để đảm bảo tính khả thi.

Sáu là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật. Kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý và chủ động đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết được giao trong các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương. Khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ tiến độ, nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình văn bản quy phạm pháp luật. Khai thác, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; là tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Bảy là, thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương do cơ quan, đơn vị phụ trách; đẩy mạnh hoạt động theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của ngành, địa phương để kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật. Nâng cao hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.

Tám là, tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, pháp chế mang tính chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện điều động, luân chuyển, lựa chọn công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, pháp chế phải đủ trình độ, năng lực và có ý thức trách nhiệm cao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; quan tâm giao nhiệm vụ cán bộ, công chức pháp chế tham gia vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Chín là, tăng cường phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật; đổi mới phương pháp, tăng cường nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị của tỉnh, là khâu đầu vào của tổ chức thi hành pháp luật.

Mười là, thường xuyên kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, đảm bảo pháp luật được thi hành kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, đúng pháp luật; chấn chỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, can thiệp trái pháp luật vào quá trình xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Số lượt xem: 290

NGỌC NHI

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này