null Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2021 - 2025

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 7, 25/12/2021, 14:35
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 21/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 559/QĐ-UBND về Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2021 - 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Bạc Liêu.

Mục tiêu của thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây viết tắt là THTK, CLP) giai đoạn 2021 - 2025 là triệt để THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch COVID-19, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII).

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 là một giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, công tác THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; tăng cường quản lý thu, thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai nhiệm vụ, dự án, đề án. Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm. Thực hiện đúng dự toán ngân sách Nhà nước được Hội đồng nhân dân giao. 

Thực hiện quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn. Kiểm soát chặt chẽ các chi tiêu an toàn nợ công. Công khai, minh bạch trong quản lý nợ công và gắn với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công. Rà soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; kiên quyết loại bỏ các dự án không thật sự cần thiết, kém hiệu quả; đảm bảo an toàn nợ công. 

Tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo ra năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. 

Chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, công cụ thúc đẩy quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm doanh nghiệp Nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế Nhà nước. Đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Triển khai công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị. 

Một số chỉ tiêu trong THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau: Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia. Trong quản lý, sử dụng tài sản công. Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên. Trong quản lý các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách. Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Các giải pháp thực hiện mục mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP tại các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, các cơ quan Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP.

Tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực sau: Về quản lý ngân sách Nhà nước; về quản lý nợ công; về quản lý vốn đầu tư công; về quản lý, sử dụng tài sản công; về thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; về quản lý các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; về quản lý tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là đối với đất đai; về quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; về quản lý lao động, thời gian lao động.

            Ngoài ra, còn đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ Chương trình về THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 của y ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 của đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 của các đơn vị trực thuộc. Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo quán triệt về việc. Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; trách nhiệm trong việc thực hiện kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và các quy định có liên quan trong phạm vi quản lý. Thực hiện công khai trong THTK, CLP đặc biệt là công khai các hành vị lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí. Hàng năm, thực hiện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh và Chương trình THTK, CLP cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và thực hiện đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên theo tiêu chí quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, xây dựng Báo cáo THTK, CLP 6 tháng và cả năm (Báo cáo 6 tháng đầu năm trước ngày 10/5/2021, Báo cáo năm trước ngày 10/10/2021) gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp 6 tháng đầu năm và cuối năm đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Đồng thời, để những nội dung của chương trình được triển khai đồng bộ, kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi chương trình hành động về THTK, CLP; Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm.

Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục tổ chức triển khai Luật và các văn bản về THTK, CLP đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân trong tỉnh thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về THTK, CLP và một số lĩnh vực khác. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP trong phạm vi toàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chương trình chung, kịp thời xây dựng chương trình hành động cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể cho đơn vị, địa phương mình. Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt Chương trình THTK, CLP của Ủy ban nhân dân tỉnh, cần xác định một số nhiệm vụ cụ thể thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo, quy định cụ thể thời hạn thực hiện và hoàn thành; phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc. 

Tải nội dung tại đây

              Thế Bảo

Số lượt xem: 188

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này