null Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy Ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2026

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 5, 11/11/2021, 08:24
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy Ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2026

Ngày 08/11/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy Ban nhân dân tỉnh đã thống nhất ký Chương trình phối hợp số 01-CTr/BTGTU-UBND giai đoạn 2021-2026 trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giải quyết các vấn đề nổi cộm Nhân dân quan tâm.

Theo đó, nguyên tắc phối hợp như sau: Tuân thủ Điều lệ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan nhà nước. Bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan để tích cực, chủ động hợp tác, tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Chương trình đã xác định cụ thể 03 nhóm nội dung phối hợp gồm:

Một là, phối hợp trong định hướng tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước: Định hướng tư tưởng và chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Nội dung định hướng tuyên truyền về các chính sách, pháp luật phải thống nhất; các nội dung định hướng có trọng tâm, trọng điểm đúng mục đích yêu cầu đề ra.

Hai là, phối hợp trong định hướng tư tưởng đối với các vấn đề nội dung phát triển kinh tế - xã hội, dự án trọng điểm các nội dung nhạy cảm, phức tạp: Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, an ninh, tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi giải quyết các vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm (gọi chung là vấn đề có tính chất “nhạy cảm”, “phức tạp”). Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin giả sai sự thật,  ngăn cản việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm: Tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Trực tiếp tham gia cùng các cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Nắm bắt kịp thời thông tin dư luận xã hội, định hướng tư tưởng tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp để tạo sự đồng thuận của xã hội.

Chương trình cũng xác định rõ trách nhiệm phối hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy Ban nhân dân tỉnh.

Chương trình phối hợp này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chi tiết văn bản tại đây.                                                        

NGỌC NHI

Số lượt xem: 299

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này