null Bạc Liêu triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Th 3, 21/12/2021, 16:54
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Với mục đích nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; xác định xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; gắn kết việc xây dựng pháp luật với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, ngày 10 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5464/UBND-NC triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế với những nội dung trọng tâm, chủ yếu như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thi hành pháp luật đảm bảo thực chất, bám sát tình hình thực tiễn; xác định đầu tư cho xây dựng thể chế là đầu tư cho phát triển.

Thứ hai, quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật của cơ quan, đơn vị mình và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quan tâm đầu tư hơn nữa nguồn lực, bố trí công chức pháp chế chuyên trách để tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị thực hiện nhiệm vụ này; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thứ ba, tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể trong quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; quan tâm đánh giá toàn diện và thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng; chú trọng lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật; đối với các vấn đề lớn, phức tạp vượt thẩm quyền  cần kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này.

Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chức năng quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, các Sở, Ban, Ngành tỉnh, địa phương thực hiện đúng cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật; xác lập quy trình tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật; công tác thẩm định, thẩm tra, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phải gắn kết chặt chẽ với công tác theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần tiếp tục đổi mới, đặt trọng tâm vào các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Thứ năm, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp phối hợp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn lực về tài chính, con người và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật phù hợp theo quy định của pháp luật và thẩm quyền của địa phương theo quy định được phân công, phân cấp.

Thứ sáu, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện các quy định thiếu thống nhất, không còn phù hợp, văn bản có nội dung trái pháp luật, vi phạm trong thi hành pháp luật để có các biện pháp xử lý phù hợp.

Đề nghị Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hoạt động truy tố, xét xử và thi hành án.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này.

Chi tiết văn bản tại đây.

                                                                                                 HỒNG CHI

Số lượt xem: 213

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này