Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Bạc liêu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (27/01/2023)
          Ngày 27/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Đề án được triển khai thực hiện trong phạm vi ...
Triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trọng tâm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023 (21/01/2023)
Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023, ngày 21/01/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật ...
Công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2022 (13/01/2023)
Thực hiện theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành cấp tỉnh tiến hành rà soát 116 văn ...
Bạc Liêu ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (14/12/2022)
Ngày 13/12/2022, tại kỳ họp thứ VIII Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa X đã thông qua Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh là 360.000 ...
Bạc Liêu ban hành quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số (14/12/2022)
Ngày 13/12/2022, tại kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X ban hành Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cộng tác viên dân số và chính sách khen thưởng  tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này quy định ...
Bạc Liêu tăng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khóm, ấp (13/12/2022)
Ngày 13/12/2022, tại kỳ hợp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa X đã ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức khoán ...
Quy định định mức phân bổ và mức chi cho một số nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (13/12/2022)
Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định định mức phân bổ và mức chi cho một số nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Nghị quyết này quy định ...
Bạc Liêu ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất (07/12/2022)
Ngày 06/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ban hành quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, việc xác định đơn giá và diện tích xây dựng mới nhà ở, công trình trong ...
Bạc Liêu ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (07/12/2022)
Ngày 07/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Quyết định này quy ...
Hướng dẫn xác định xã không phức tạp về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (06/12/2022)
Ngày 06/12/2022, Ủy ban nhân tỉnh Bạc Liêu ban hành Công văn số 4567/UBND-NC về việc hướng dẫn xác định xã không phức tạp về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025. Trên cơ sở căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy ...
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này