null Về phân cấp quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ ba, 18/01/2022, 10:58
Màu chữ Cỡ chữ
Về phân cấp quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 04/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp Quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trách nhiệm quản lý các công trình kiến trúc có giá trị và phân công trách nhiệm về quy chế quản lý kiến trúc.

Đối với phân công trách nhiệm quản lý các công trình kiến trúc có giá trị được quy định cụ thể như sau:

Giao Sở Xây dựng tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tư vấn kiến trúc tỉnh theo quy định tại Điều 16 Luật Kiến trúc (trong trường hợp cần thiết). Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng và chủ trì báo cáo thẩm định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định khi Sở Xây dựng trình. Tiếp nhận, rà soát, đánh giá các công trình kiến trúc do các tổ chức, cá nhân đề xuất đưa vào danh mục công trình kiến trúc có giá trị. 

Giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh. Tham gia Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh; làm nhiệm vụ phản biện trong Hội đồng thẩm định. 

Giao Sở Tài chính tham mưu đề xuất trình cấp thẩm quyền bố trí kinh phí cho các đơn vị thực hiện công tác lập và thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh trong dự toán hàng năm theo khả năng cân đối ngân sách. 

Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức rà soát, đánh giá hồ sơ tư liệu kiến trúc để làm cơ sở lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng tư vấn về kiến trúc tỉnh (trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập), các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hồ sơ tư liệu công trình kiến trúc và danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị. Hằng năm, tổ chức rà soát, đánh giá các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Xây dựng (Thường trực Hội đồng thẩm định danh mục công trình kiến trúc có giá trị) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị phù hợp tình hình, điều kiện thực tế./. 

 Tải nội dung tại đây

Hoàng Ân

Số lượt xem: 260

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này