null Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Thứ hai, 23/08/2021, 14:18
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1371/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” (gọi tắt: Đề án).

Quang cảnh Hội nghị triển khai văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (ảnh Trần Thái)

Đề án đặt ra 3 mục tiêu cụ thể, bao gồm:

Nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho cán bộ, Nhân dân: 80% cán bộ, Nhân dân nói chung; trong đó 60% cán bộ, Nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến, giáo dục pháp luật, có hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật:

Nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ (cán bộ, chiến sĩ) trong Quân đội: 100% cán bộ, chiến sĩ được phổ biến, giáo dục pháp luật; có hiểu biết và ý thức chấp hành nghiêm pháp luật; có khả năng, kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; tỷ lệ vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội giảm theo từng năm.

Nâng cao năng lực phổ biến, giáo dục pháp luật cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các đơn vị quân đội được bồi dưỡng lý luận chính trị, pháp luật, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 80% báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên của địa phương, nhất là địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

          Đề án tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng của Đề án.

Khảo sát nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật của từng nhóm đối tượng, địa bàn: Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; ý thức chấp hành pháp luật; nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân để xác định phương hướng, nội dung, giải pháp và các hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thuộc phạm vi của Đề án.

Đổi mới nội dung, hình thức, cách thức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trang bị công cụ, phương tiện, thiết bị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm, tính chất đối tượng của Đề án; biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng của Đề án; 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được hỗ trợ tài liệu và các điều kiện bảo đảm khác phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở (giai đoạn 2021 - 2024 đạt 50%; giai đoạn 2025 - 2027 đạt 100%).

Nâng cao năng lực các tổ chức, đơn vị Quân đội trong công tác PBGDPL bảo đảm các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết cho các tổ chức, đơn vị cơ sở trong Quân đội thực hiện công tác PBGDPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở (giai đoạn 2021 - 2024 đạt 50%; giai đoạn 2025 - 2027  đạt 100%).

Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về PBGDPL phù hợp với đối tượng của Đề án để trên cơ sở đó sơ kết, tổng kết, đánh giá nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị quân đội với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng của Đề án; lồng ghép việc thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án, Kế hoạch khác có liên quan trong quá trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng của Đề án.

Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo giai đoạn và hằng năm; trong đó, xác định rõ những nhiệm vụ và cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức và địa phương trong triển khai thực hiện Đề án.

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Quốc phòng hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, biên soạn và cung cấp các tài liệu pháp luật liên quan để thực hiện Đề án; chỉ đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện Đề án.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương phối hợp với đơn vị quân đội tổ chức thực hiện Đề án sát tình hình địa phương; bố trí kinh phí thực hiện Đề án tại địa phương; chỉ đạo cơ quan thông tin, báo chí của địa phương phối hợp với các đơn vị quân đội tuyên truyền, thực hiện Đề án.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Số lượt xem: 874

Đức Phúc

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này