null Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ tư, 03/11/2021, 07:48
Màu chữ Cỡ chữ
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Ngày 26/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xác định rõ công tác gia đình là trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển đất nước. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy động sự vào cuộc của cà hệ thống chính trị trong thực hiện công tác xây dựng gia đình, trong đó chủ động nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác gia đình. Phát huy vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình.

Nội dung của Kế hoạch tiếp tục phổ biến quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng gia đình để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Xác định gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững đất nước. Phải xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung quan trọng, yêu cầu xuyên suốt của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. 

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng gia đình; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp về công tác xây dựng gia đình. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, nề nếp, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau. Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt. Kiên quyết đấu tranh chống lối sống thực dụng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công tác công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”. 

Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về gia đình. Đẩy mạnh và đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình; các rủi ro đối với gia đình, giúp người dân chủ động phòng ngừa các ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, khoan dung, chân thành, tín nghĩa, trọng đạo lý, cần cù, chăm chỉ, tiết kiệm, sáng tạo, khát vọng, hiện đại, Thực hiện có hiệu quả chính sách Dân số-KHHGĐ vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước, mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con. Nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình. Tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo để hoàn thiện hệ thống chính sách về gia đình trên địa bàn tỉnh, trong đó lấy gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, chú trọng đến đối tượng trẻ em và người bệnh tật, cao tuổi. Xây dựng danh mục dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình. Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản đối với gia đình. Hỗ trợ về kiến thức xây dựng gia đình phát triển bền vững, hạnh phúc và thực hiện bình đẳng giới, nói không với việc lựa chọn giới tính thai nhi. Huy động các cá nhân, tổ chức xã hội, cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ gia đình, chăm sóc sức khỏe, giáo dục trẻ em và chăm sóc người cao tuổi, phát huy quyền trẻ em, vai trò của phụ nữ trong gia đình và chăm lo giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình nghèo, khó khăn; bảo đảm gia đình được tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản công bằng, bình đẳng, thuận lợi. Gắn việc thực hiện công tác xây dựng gia đình với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, trong đó chú trọng việc xây dựng và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, dự án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu khoa học về gia đình; sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề gia đình. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn kết với các lĩnh vực dân số, bình đẳng giới và trẻ em. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác gia đình theo hướng tích hợp đa ngành, phân định rõ đào tạo chuyên môn và cán bộ quản lý công tác gia đình.

Tải nội dung tại đây

              Đức Phúc

Số lượt xem: 229

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này