null Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu ký kết Kế hoạch phối hợp về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ hai, 02/08/2021, 10:04
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu ký kết Kế hoạch phối hợp về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 35/KHPH-STP-HLHPN ngày 19/4/2018 giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc “Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018- 2022” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nhằm tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, phát huy vai trò của ngành Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ngày 11/5/2021, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu đã thống nhất ký kết Kế hoạch phối hợp số 46/KHPH-STP-HLHPN về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ; kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ. Kế hoạch phối hợp yêu cầu các bên bám sát các nhiệm vụ đề ra trong Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN ngày 05/01/2018; Kế hoạch phối hợp số 35/KHPH-STP-HLHPN ngày 19/4/2018; các Kế hoạch bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của hai ngành.

                Xác định cụ thể nội dung, thời gian thực hiện; tổ chức lồng ghép các hoạt động đảm bảo thực hiện các nội dung theo Kế hoạch phối hợp số 35/KHPH-STP-HLHPN ngày 19/4/2018 được thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

                Trong năm 2021, các bên ký kết thực hiện các nội dung trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật. Cụ thể:

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Hai bên phối hợp lồng ghép tổ chức triển khai các văn bản pháp luật mới và tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ, hội viên phụ nữ; lồng ghép nội dung PBGDPL cho phụ nữ trong các Kế hoạch PBGDPL của hai cơ quan và trong tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng và các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021; Phối hợp cử báo cáo viên pháp luật của hai cơ quan tham gia thực hiện PBGDPL khi có yêu cầu; Phối hợp trao đổi, cung cấp, cập nhật thông tin giữa hai bên về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung có liên quan đến phụ nữ hoặc cung cấp thông tin, tài liệu PBGDPL, hòa giải ở cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành.

Về công tác hòa giải ở cơ sở: Phối hợp kiểm tra, đánh giá công tác hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng, tập huấn Luật Hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho các tổ hòa giải; nâng cao năng lực cho hòa giải viên nữ.

                Về công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý: Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho phụ nữ là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý; tăng cường phối hợp thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho phụ nữ nói chung và phụ nữ là đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý; Phối hợp tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý để hỗ trợ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định, nhất là nhóm đối tượng phụ nữ và trẻ em gái.

                Về công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật: Phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thông qua hoạt động góp ý, thẩm định của Sở Tư pháp; mời đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động, phản biện xã hội đối với các quy định liên quan đến vấn đề giới hoặc có liên quan đến phụ nữ.

Trên cơ sở Kế hoạch phối hợp này, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật theo Kế hoạch đề ra./.

Số lượt xem: 612

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này