null Sở Tư pháp và Báo Bạc Liêu tổ chức ký kết quy chế phối hợp về thông tin, truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật
Thứ hai, 02/08/2021, 10:00
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Tư pháp và Báo Bạc Liêu tổ chức ký kết quy chế phối hợp về thông tin, truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Sở Tư pháp, Báo Bạc Liêu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy hiệu quả, thế mạnh Báo Bạc Liêu để truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm nhanh nhạy, chính xác, kịp thời với phạm vi phổ biến rộng rãi, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng chuyên trang trên Báo Bạc Liêu.

Ngày 23/6/2021, Sở Tư pháp và Báo Bạc Liêu đã ký kết ban hành quy chế phối hợp số 61/QCPH-STP-BBL về thông tin, truyền thông về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Quy chế phối hợp yêu cầu tùy vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là vai trò thành viên của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức; Chương trình phối hợp được cụ thể hóa bằng kế hoạch hàng tháng, hàng năm; định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Qua đó, hai bên đã thống nhất thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Báo Bạc Liêu về những nội dung về: Quan điểm, chủ trương, chính sách trong các văn bản pháp luật mới ban hành; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, nhất là những văn bản liên quan đến các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; Gương người tốt, việc tốt; các điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; giới thiệu, phổ biến rộng rãi các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật mới có hiệu quả và thiết thực;

Giáo dục, vận động người dân xây dựng ý thức tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật; thông tin, phản ánh tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đối với các lĩnh vực pháp luật; trả lời đơn, thư bạn đọc gửi đến Báo Bạc Liêu có liên quan đến pháp luật. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các nhiệm vụ chính trị, pháp lý khác của Sở Tư pháp; Các nội dung đột xuất thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Giải đáp pháp luật, thắc mắc, tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý... khi bạn đọc gửi đến Tòa soạn, đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến các vấn đề này. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức thực hiện trên chuyên trang “Tư pháp” theo hướng thiết thực, phù hợp với tình hình ở địa phương.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên Báo Bạc Liêu được phân công triển khai thực hiện các nội dung phối hợp và tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tổ chức hội thảo, toạ đàm, họp sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phối hợp trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm; nghiên cứu đề xuất các giải pháp, hình thức phối hợp hiệu quả.

Để ràng buộc trách nhiệm của hai bên trong thực hiện các nội dung đã được ký kết thì Sở Tư pháp sẽ cung cấp cho Báo Bạc Liêu các thông tin, tài liệu, kế hoạch tổ chức các sự kiện; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tin về hoạt động của Sở Tư pháp và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật khi cần thiết;

Tư vấn, định hướng về chủ đề, nội dung theo Kế hoạch hàng tháng; liên hệ với các đơn vị, cá nhân nơi cần tuyên truyền và cùng phóng viên đến địa điểm thực hiện các đề tài đã được chọn (nếu có). Hỗ trợ báo cáo viên pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên của Báo Bạc Liêu; tạo điều kiện thuận lợi cho biên tập viên, phóng viên của Báo Bạc Liêu tham gia và phản ánh về các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và một số hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở Tư pháp (khi được sự đồng ý của Lãnh đạo hai cơ quan).

Xây dựng kế hoạch, định hướng nội dung thực hiện hàng tháng và gửi về Báo Bạc Liêu trước khi thực hiện chuyên trang ít nhất 03 ngày. Giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật là đơn vị đầu mối phối hợp với Phòng Kinh tế - Pháp luật của Báo Bạc Liêu thực hiện các tin, bài, tuyên truyền về các hoạt động của Ngành Tư pháp và nội dung thực hiện chuyên trang “Tư pháp”. Không thay đổi nội dung phổ biến pháp luật khi chưa có sự thống nhất của Lãnh đạo hai đơn vị. Phối hợp với Báo Bạc Liêu tổng kết kết quả phối hợp thực hiện hàng năm và định hướng phương hướng hoạt động năm tiếp theo.

Bên cạnh đó Báo Bạc Liêu có trách nhiệm chủ động thông tin, tuyên truyền về các nội dung đã được hoạch định hàng tháng. Chỉ đạo Phòng Kinh tế - Pháp luật xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, tuyên truyền; tổ chức thu thập, xử lý, chọn lọc và đưa thông tin về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động khác của Sở Tư pháp (khi được sự đồng ý của Lãnh đạo hai cơ quan) bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng quy định pháp luật;

Cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham dự, theo dõi, phản ánh các kỳ họp, sự kiện do Sở Tư pháp tổ chức theo nội dung quy định tại Chương trình này. Nghiên cứu nâng cao chất lượng nội dung (các tin, bài viết, hình ảnh,…) về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu, đổi mới hình thức trình bày chuyên trang “Tư pháp”; phân công Phòng Kinh tế - Pháp luật thực hiện nội dung chuyên trang theo nội dung, hình thức thể hiện đã thống nhất, không được phép thay đổi chủ đề nội dung chuyên trang khi chưa có sự đồng ý của Lãnh đạo hai đơn vị. Chịu trách nhiệm về đề tài, thể loại và hình thức thể hiện theo quy định của Luật Báo chí.

Kịp thời đăng tải nội dung các chuyên trang đã thống nhất và gửi các kỳ ra của Báo Bạc Liêu về Sở Tư pháp theo Kế hoạch và Hợp đồng mà 02 bên ký kết. Chủ trì, phối hợp, trao đổi với Sở Tư pháp các giải pháp, hình thức để đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên trang “Tư pháp”. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đột xuất. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức họp đánh giá và rút kinh nghiệm việc thực hiện nội dung các chuyên trang theo định kỳ và xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện hàng năm.

 Giao Phòng Kinh tế - Pháp luật là đầu mối phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc đơn vị khác của Sở Tư pháp thực hiện đăng các tin, bài, tuyên truyền về các hoạt động của Ngành Tư pháp và nội dung thực hiện chuyên trang “Tư pháp”.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn khách quan, bất khả kháng, không thực hiện được chuyên trang để phát hành theo định kỳ của kế hoạch hàng tháng, thì đại diện Lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi để có sự thống nhất thực hiện lại. Lãnh đạo hai đơn vị có quyền yêu cầu thay đổi chủ đề, nội dung, tin, bài tuyên truyền, nhưng sự thay đổi phải được sự thống nhất của lãnh đạo hai đơn vị./.

Số lượt xem: 227

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này