null Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Hòa giải ở cơ sở
Thứ hai, 28/02/2022, 14:24
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Ngày 24 tháng 02 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 504/UBND-NC về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm chỉ đạo và thực hiện một số công việc trọng tâm trong năm 2022, cụ thể như sau:

Đối với Sở Tư pháp: Chủ động tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đảm bảo kịp thời và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, chủ động và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải và Hòa giải viên; tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu công tác hòa giải ở địa phương; khuyến khích thành viên, hội viên và cán bộ hưu trí, người cao tuổi tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Rà soát, tổng kết, nhân rộng mô hình hòa giải ở cơ sở hay, hiệu quả trên địa bàn tỉnh; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mô hình trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện; thực hiện tổng kết Đề án và báo cáo về Bộ Tư pháp theo quy định.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Đề nghị tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện phối hợp với Phòng Tư pháp cùng cấp trong việc củng cố kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; động viên, khuyến khích và tạo điều kiện cho thành viên, hội viên cùng toàn thể Nhân dân tham gia tích cực vào các hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Đối với Tòa án nhân dân tỉnh: Đề nghị tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện quy định về công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng về hòa giải; các trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự khi người bị hại tự nguyện hòa giải và các biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Đối với Sở Tài chính: Chủ động tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở. Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện phân bổ kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho các xã, phường, thị trấn để kịp thời thanh toán cho các hòa giải viên. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thanh toán thù lao cho hòa giải viên đảm bảo tuân thủ theo quy định; không được quy định hoặc yêu cầu thêm bất cứ thủ tục giấy tờ nào khác ngoài quy định.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường, quan tâm chỉ đạo và đầu tư cho công tác hòa giải ở cơ sở; tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở; phấn đấu năm 2022 tỷ lệ hòa giải thành trên địa bàn mỗi huyện, thị xã, thành phố đạt từ 85% trở lên. Quan tâm bố trí kinh phí quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở.

Tiếp tục lựa chọn một số đơn vị điểm trong năm 2022 (trừ các đơn vị đã được chọn trong năm 2021) và thực hiện một số hoạt động tại các đơn vị điểm như: Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở. Hỗ trợ huy động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên. Các hoạt động khác phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương và báo cáo đánh giá hiệu quả tổ chức các hoạt động hỗ trợ các đơn vị chỉ đạo điểm năm 2022 tại địa phương gửi về Sở Tư pháp. Kịp thời khen thưởng đối với tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp: Tham mưu Ủy ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định. Rà soát và cấp Sổ, định kỳ kiểm tra việc ghi chép, lưu giữ sổ Theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải trên địa bàn cấp huyện. Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi, báo cáo tình hình phân bổ, sử dụng kinh phí của cấp xã; thực hiện việc thanh, quyết toán đầy đủ, kịp thời đúng trình tự, thủ tục quy định.

Chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: Phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện củng cố, kiện toàn tổ hòa giải đảm bảo đúng số lượng, thành phần, trình tự, thủ tục theo quy định. Tiếp tục xây dựng đội ngũ hòa giải viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm, trách nhiệm để thực hiện đạt hiệu quả cao công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục vận động, thuyết phục đội ngũ luật gia, người đã từng công tác trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở đang sinh sống trên địa bàn tham gia làm hòa giải viên ở cơ sở. Thực hiện chi trả thù lao cho hòa giải viên và các khoản kinh phí khác đúng theo quy định./.

Chi tiết xem tại đây                                                    

PHƯỢNG LINH

Số lượt xem: 40

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này