null Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Chủ nhật, 14/11/2021, 09:12
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Nhằm đảm bảo hoạt động thi công xây dựng công trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ở 4 cấp độ dịch; đảm bảo sức khỏe, tính mạng người lao động, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng. Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Ngày 10/11/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 4662/BXD-GĐ về việc hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung như sau:

Một là, tổ chức phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn triển khai, áp dụng “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 .

Hai là, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Hướng dẫn nêu trên của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Hướng dẫn tạm thời này áp dụng cho hoạt động thi công xây dựng công trình trên lãnh thViệt Nam, bao gồm cả hoạt động sản xuất vật tư, vật liệu, cấu kiện đúc sn tại công trường. Hướng dẫn này không áp dụng cho các hoạt động sản xuất vật tư, vật liệu, cấu kiện đúc sn tại nhà máy.

Đối tượng áp dụng gồm: Chủ đầu tư, chủ qun lý, sử dụng công trình (sau đây gọi là chủ đu tư). Các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên công trường: khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng, thi công xây dựng, kiểm định, cung ứng nhiên liệu, vật tư, vật liệu, thiết bị xây dựng. Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ có liên quan đến hoạt động thi công xây dựng tại công trình. Người lao động làm việc trên công trường thuộc thẩm quyền quản lý của các tổ chức nêu trên.

Việc phân loại cấp độ dịch được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Mục III Quy định tạm thời kèm theo Nghị quyết 128/NQ-CP như sau: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch tại mi khu vực công trình xây dựng theo phạm vi đánh giá cấp độ dịch quy mô cấp xã (hoặc dưới cấp xã) tại địa phương nơi công trình thi công xây dựng. Các tiêu chí đánh giá, xác định cấp độ dịch được thực hiện theo quy định tại Mục 1 Hướng dẫn tạm thời kèm theo Quyết định 4800/QĐ-BYT.

Hướng dẫn cũng nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân quy định tại Mục 3.2 Hướng dẫn này khi tham gia hoạt động xây dựng phải tuân thủ đầy đủ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chng dịch COVID-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là phòng, chống dịch) đtổ chức hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu qudịch COVID-19; chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch trước pháp luật đối với nhiệm vụ được phân công.

Đối với công trình nhà ở riêng lẻ: chủ đầu tư và các nhà thầu không thực hiện các trách nhiệm nêu tại các Mục 5.2, 5.3 của hướng dẫn nhưng phải có Biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Mục 6.2 của hướng dẫn (trừ các nội dung nêu tại tiểu mục 3, 9, 13) và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại công trình xây dựng.

* Về trách nhiệm của chủ đầu tư được hướng dẫn như sau:

Một là, thành lập Ban chđạo phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi là Ban chỉ đạo) trên công trường, gồm: đại diện chủ đầu tư, đại diện các nhà thầu, người làm công tác y tế ... đchỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ sau: Phân công cụ thể nhiệm vụ cho mỗi thành viên Ban chỉ đạo; công khai thông tin liên lạc của các thành viên. Đầu mối làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến công tác phòng, chống dịch và các hoạt động giao thông, vận tải, cung ứng nhiên liệu, vật tư, vật liệu, thiết bị cho hoạt động thi công xây dựng trên công trường. Tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trên công trường trước khi thi công và định kỳ trong quá trình thi công xây dựng theo Hướng dẫn kèm theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG; căn cứ kết quả đánh giá, thực hiện các biện pháp khắc phục các tn tại (nếu có) đquyết định việc tổ chức thi công xây dựng công trình theo quy định tại tiểu mục 1 Mục 6.2 Hướng dẫn này. Chấp thuận Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường (sau đây gọi là “Kế hoạch”) do các nhà thu lập. Tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch trên công trường tương ứng với cấp độ dịch tại khu vực xây dựng công trình theo “Kế hoạch”. Thiết lập kênh liên lạc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/Y tế dự phòng tại địa phương đđược hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch trên công trường. Cập nhật thông tin kịp thời về cấp độ dịch, vùng dịch, tình hình din biến dịch tại các khu vực có liên quan đến công trình xây dựng và các quy định, hướng dẫn mới về phòng, chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời có phương án chỉ đạo, xử lý và yêu cầu các nhà thầu, người lao động trên công trường chủ động phòng, chống dịch theo “Kế hoạch”.

Hai là, chủ động cùng với các nhà thầu xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho người lao động, báo cáo chính quyền địa phương để hỗ trợ người lao động được ưu tiên tiêm vc xin sớm nhất.

Ba là, định kỳ, đột xuất giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác phòng, chống dịch đối với các nhà thầu trên công trường và người lao động thuộc thm quyền quản lý; yêu cầu các nhà thu, người lao động khắc phục các tồn tại (nếu có).

* Về trách nhiệm của các nhà thầu được hướng dẫn như sau:

Một là, thành lập Tổ công tác phụ trách phòng, chống dịch COVID-19 hoặc Tổ an toàn COVID-19 (sau đây gọi là T công tác) phù hợp với quy mô, đặc điểm, nhiệm vụ thi công trên công trường (gồm Chỉ huy trưởng, cán bộ kthuật, đại diện người lao động...) để triển khai, thực hiện các trách nhiệm của nhà thầu về công tác phòng, chống dịch; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Tổ công tác và công khai số điện thoại để liên lạc; phối hợp với Ban chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch;

Hai là, lập “Kế hoạch” theo nội dung quy định tại Mục 6 Hướng dẫn này và trình Ban chỉ đạo chấp thuận; “Kế hoạch” phải được thường xuyên kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện để điều chỉnh phù hợp; “Kế hoạch” phải đảm bảo nguyên tắc bao quát đủ các nội dung cần thiết trên một cấp độ dịch ở nơi xây dựng công trình;

Ba là, triển khai, thực hiện đúng “Kế hoạch” đã lập và được Ban chỉ đạo chấp thuận; khu vực xây dựng công trình có dịch cấp độ nào thì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng ở cấp độ đó theo quy định tại Mục 6.2 Hướng dẫn này; phổ biến, tuyên truyền, tập huấn cho người lao động thuộc thẩm quyền qun lý các quy định về phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn của Ban chỉ đạo; xử lý vi phạm nếu các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý không tuân thủ quy định;

Bốn là, chđộng phối hợp với chủ đầu tư, cơ sở y tế địa phương khu vực xây dựng công trình để sớm tiêm đủ các mũi vắc xin phòng dịch COVID-19 cho người lao động thuộc thẩm quyền quản lý;

Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành xử lý công việc trong hoạt động thi công xây dựng và công tác phòng, chống dịch tại công trường;

Sáu là, định kỳ, đột xuất giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện phòng, chng dịch của người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để có phương án khắc phục các tồn tại (nếu có).

* Về trách nhiệm của người lao động được hướng dẫn như sau:

Một là, tuân thủ “Kế hoạch”, quy định của Ban chỉ đạo đã ban hành và các quy định về phòng, chống dịch của đơn vị quản lý, của địa phương nơi cư trú, nơi đến công tác;

Hai là, tuân thnguyên tắc 5K (Khẩu trang, Khai báo y tế, Không tụ tập, Khoảng cách, Khử trùng); thực hiện các biện pháp đảm bảo sức khỏe, vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của Bộ Y tế;

Ba là sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị, dụng cụ y tế đã được cấp phát trên công trường;

Bốn là, chủ động tự theo dõi sức khỏe; không giấu các biểu hiện nghi mắc COVID-19 (mệt mi, sốt > 38°c, ho, đau rát họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác ...) của bản thân, người xung quanh; nếu phát hiện phải thông báo ngay với Tổ công tác trên công trường để có phương án xử trí kịp thời;

Năm là, hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, hạn chế việc di chuyển, tiếp xúc với người ngoài công trường, đặc biệt khi khu vực công trường, khu vực lân cận có dấu hiệu bùng phát, tăng cấp độ dịch, nhm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch cho bản thân và người xung quanh.

Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường bao gồm nội dung và biện pháp cụ thể như sau:

Đối với nội dung “Kế hoạch” gồm các nội dung như: (1) Thông tin chung của công trường gồm: vị trí xây dựng; quy mô, đặc điểm công trường; thông tin về các chủ ththam gia hoạt động thi công xây dựng tại công trường; các thông tin khác có liên quan. (2) Phân công, quy định cụ thể người có trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện, người có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các hoạt động thi công xây dựng trên công trường gắn với việc đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. (3) Quy định về việc quản lý thông tin dịch tcủa người lao động, khách đến làm việc, giao dịch tại công trường. (4) Phương án tổ chức thi công xây dựng tại công trường đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. (5) Phương án, biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tương ứng với từng cấp độ dịch trong công tác vận chuyển, cung cấp nhiên liệu, vật tư, vật liệu, hàng hóa phục vụ thi công xây dựng và các dịch vụ khác phục vụ đời sống, sinh hoạt của người lao động trên công trường. (6) Phương án xử trí và bố trí phòng/khu vực để cách ly tạm thời đối với trường hợp người lao động có các biểu hiện nghi mắc COVID-19 và/hoặc có ca mắc COVID-19 và/hoặc có trường hợp là F1, F2 trong quá trình làm việc. Phương án xử trí thực hiện theo Mục III Hướng dẫn kèm theo Quyết định 2787/QĐ-BYT. (7) Phương án đảm bảo an toàn, điều kiện sinh hoạt cho người lao động trong trường hợp dịch bùng phát ở cấp độ cao trên khu vực công trường. (8) Phương án tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2, cách ly y tế (nếu có) cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm 2, điểm 3 Mục II Hướng dẫn kèm theo Quyết định 4800/QĐ-BYT. (9) Các nội dung cần thiết khác phù hợp với điều kiện thực tế của nhà thầu và đặc điểm riêng của công trường.

Ngoài ra, hướng dẫn cũng nêu rõ các biện pháp đảm bảo thích ng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tương ứng với cấp độ dịch ở khu vực xây dựng công trình.

Hướng dẫn này thay thế cho “Hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng” ban hành kèm theo Văn bản số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng./.

Chi tiết văn bản tại đây.                                                        

HOÀNG NAM

Số lượt xem: 156

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này