null Hướng dẫn lưu trữ đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Chủ nhật, 14/11/2021, 09:18
Màu chữ Cỡ chữ
Hướng dẫn lưu trữ đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại văn bản số 5583/VPCP-KSTTHC ngày 13/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, ngày 09/11/2021 Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 5614/BNV-VTLTNN về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử như sau:

Về yêu cầu hồ sơ thủ tục hành chính đin tử phải đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 9 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Về thành phần hồ thủ tục hành chính điện tử theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính bao gồm:

Tại Bộ phận một cửa, Trung tâm hành chính công gồm có giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ thiếu). Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (nếu hồ sơ không đúng quy định). Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ. Sổ theo dõi hồ sơ. Tài liệu khác (nếu có).

Tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (cơ quan có thẩm quyền) gồm hồ sơ đề nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (nếu có). Tài liệu khác (nếu có).

Các thành phần hồ sơ này được cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và được kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương.

Việc lập và nộp lưu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính điện tử vào Lưu trữ cơ quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Điều 7 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được lưu giữ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh. Đến thời hạn nộp lưu, hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được nộp vào Lưu trữ cơ quan của các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Việc bảo quản hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của các cơ quan phải đảm bảo theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 01/2013/NĐ-CPChương III Thông tư số 02/2019/TT-BNV.

Việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính điện tử thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan tổ chức./.

Chi tiết văn bản tại đây.                                                        

HOÀNG NAM

Số lượt xem: 274

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này