null Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Thứ ba, 14/12/2021, 08:08
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030

Ngày 30/11/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 2033/QĐ-BGTVT về  ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Giao thông vận tải  giai đoạn 2021-2030.

Với mục tiêu là xây dựng lực lượng thanh niên ngành Giao thông vận tải phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của ngành và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong công tác xây dựng và phát triển Bộ Giao thông vận tải. 

Chương trình cũng xác định 04 nhóm mục tiêu cụ thể như sau

Mục tiêu 1: Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên. Theo đó, tích cực tham gia ý kiến với Bộ Nội vụ trong công tác tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên. Hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tham gia vào các chương trình phát triển của ngành, lĩnh vực. Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động của thanh niên.

Mục tiêu 2: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với thanh niên và công tác thanh niên. Từng bước kiện toàn tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Hàng năm, phấn đấu 100% công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện việc theo dõi công tác thanh niên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên của Bộ, đáp ứng kịp thời, đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực đảm đương nhiệm vụ được giao. 

Mục tiêu 3: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thanh niên. Hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm. Hàng năm, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; phấn đấu 100% sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. 

Mục tiêu 4: Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng và phát triển Bộ Giao thông vận tải. Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, phòng và tương đương. 15% thanh niên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Hàng năm, phấn đấu 100% thanh niên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được tham gia chương trình đối thoại, giao lưu giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để trình bày tâm tư, nguyện vọng của thanh niên đối với sự nghiệp phát triển của Ngành. Chăm lo, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên thanh niên.  

Chương trình cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện như sau: Một là, là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. Ba là, tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên. Bốn là, nguồn lực thực hiện Chương trình. Năm là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thực hiện Chương trình. Sáu là, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình. Bảy là, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn các cấp.

Để tổ chức thực hiện Chương trình: Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chương trình. Tham gia với Bộ Nội vụ trong công tác xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách cho thanh niên. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển của đơn vị. Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung chính sách, pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên của Bộ đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển của đơn vị hằng năm và từng giai đoạn. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Định kỳ báo cáo kết quả thực Chiến lược lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định. 

Đối với khối trường học căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng, triển khai chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho thanh niên. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, liên kết với các doanh nghiệp để tăng cường giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp, trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số cho học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ. 

Đối với khối báo chí, xuất bản xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân, hướng nghiệp, kỹ năng sống. Đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Phát động phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Hướng dẫn tổ chức đoàn thanh niên các cấp phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị. Khuyến khích, huy động thanh niên tham gia đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình. Giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện Chương trình; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham gia với Bộ Nội vụ trong công tác xây dựng, banh hành các cơ chế, chính sách cho thanh niên./.

Chi tiết văn bản tại đây.

Trần Thái

Số lượt xem: 161

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này