null Công văn hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thứ năm, 28/04/2022, 14:20
Màu chữ Cỡ chữ
Công văn hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

Ngày 23/02/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 491/UBND-NC về việc chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau:

Đối với Sở Tư pháp: Tiếp tục tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các huyện, thị xã, thành phố theo quy định mới tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi tắt là Thông tư số 09/2021/TT-BTP). Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Tích cực phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các nội dung của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý. Trước ngày 31/12/2022, chủ động cung cấp thông tin, thống kê gửi về Sở Tư pháp để theo dõi, kiểm tra việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cụ thể như sau:

Sở Nội vụ: Gửi thông tin tình hình cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 4 của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của các đơn vị cấp xã.

Thanh tra tỉnh: Gửi thông tin về tình hình tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị cấp xã.

Công an tỉnh: Thống kê những đơn vị cấp xã đạt và chưa đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Thống kê những đơn vị cấp xã giải quyết thủ tục hành chính còn chậm thời gian, chưa bảo đảm trình tự, thủ tục, chưa thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo quy định.

Đối với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: Tăng cường truyền thông về công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của ngành; hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản ý; giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Đề nghị thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan trong công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã triển khai thực hiện Tiêu chí 4 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Tiếp tục quán triệt, tăng cường phổ biến vị trí vai trò, nội dung của công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn cấp xã, nhất là các xã điểm. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Thông tư số 09/2021/TT-BTP; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh đối với địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa nghiêm túc, còn hình thức hoặc vi phạm pháp luật qua đó khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo và thực hiện đúng thực chất, đầy đủ các nội dung đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, không chạy theo thành tích; đảm bảo các nguồn lực để xây dựng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị nhất là trong ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình để đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành cấp huyện, các thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 09/2021/TT-BTP:

Cần bố trí kinh phí, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành trong đó lưu ý bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở (thực hiện đạt chỉ tiêu 6, tiêu chí 2 và chỉ tiêu 2, tiêu chí 3). Ưu tiên bố trí kinh phí cho những xã còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ngoài các xã điểm do tỉnh chọn (giao Sở Tư pháp chọn), căn cứ điều kiện thực tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cần chỉ đạo việc lựa chọn các xã (hoặc phường, thị trấn) làm điểm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực xây dựng, thực hiện mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng phù hợp với thực tiễn./.

Chi tiết văn bản tại đây                                              

PHƯỢNG LINH

Số lượt xem: 36

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này