null Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Giới thiệu văn bản mới của Trung Ương
Chủ nhật, 21/11/2021, 05:00
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Đtriển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 4548/BQP-TM về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Theo đó, Bộ Quốc phòng đề nghị các địa phương và yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung chính trong tuyển quân năm 2022, như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm: Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan Bộ Quốc phòng.

Hai là, đối với các địa phương giao quân:

Cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, các tổ chức Chính trị xã hội, sự giám sát của Nhân dân đối với công tác tuyn quân. Ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo (Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch, Hướng dẫn...) sát, đúng với tình hình thực tế, nhiệm vụ của địa phương (cả trong điều kiện địa phương không có dịch bệnh COVID-19 và trong điều kiện dịch bệnh xảy ra theo các cấp độ dịch quy định tại Nghị quyết s128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ). Triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng đúng pháp luật; bảo đảm chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, tổ chức Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện đủ số lượng, đúng thành phần quy định; bảo đảm phương tiện, trang thiết bị y tế đồng bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên gắn với chất lượng tuyn quân; bố trí cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn tham gia khám tuyển; tổ chức tập huấn, khám tuyển chặt chẽ phù hợp từng địa phương, từng cấp độ dịch bệnh; chú trọng các địa phương dịch bệnh COVID-19 cấp độ 3, 4; kết luận phân loại sức khỏe chính xác; đề xuất, giải quyết, xử lý kịp thời các trường hợp trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm; sử dụng thuốc, chất kích thích, chất ma túy, tiền ma túy... làm thay đổi, sai lệch kết quả khám sức khỏe, nhằm trốn, tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ưu tiên tuyn chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có ngành nghề chuyên môn kthuật phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội; con em đồng bào dân tộc ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương; bảo đảm 100% địa phương cấp xã có công dân gọi nhập ngũ (không để có xã trắng trong tuyển quân).

Các địa phương tiếp tục thực hiện tuyn quân “Tròn khâu” với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao nhận quân. Tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị nhận quân được thâm nhập “Ba gặp, bốn biết” theo quy định của Bộ Quốc phòng; giao chỉ tiêu tuyển quân cho địa phương cấp huyện gắn với địa bàn động viên để tạo nguồn xây dựng lực lượng dự bị động viên.

Chú trọng nâng cao chất lượng lập và quản lý chặt chẽ hồ sơ, lý lịch công dân nhập ngũ; nội dung viết, kê khai phải đầy đủ, rõ ràng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển quân, hạn chế thấp nhất việc đi lại làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian của công dân và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Chuẩn bị tốt mọi mặt, chủ trì, phối hợp với các đơn vị nhận quân tổ chức Hội nghị hiệp đồng tuyển quân ở hai cấp (tỉnh và huyện) bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện; tổ chức Lễ giao nhận quân trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn phòng chống dịch, đúng quy định. Các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ưu tiên thực hiện 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có Lệnh gọi nhập ngũ được tiêm 02 mũi (tiêm đủ liều) vắc xin phòng COVID-19 trước 14 ngày giao quân và được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR kết quả (âm tính) còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân. Trường hợp địa phương, có thảm họa hoặc dịch bệnh phức tạp không thể giao nhận quân, Thường vụ Tỉnh ủy, (Thành ủy), Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) xem xét, và giao Hội đồng nghĩa vụ quân sự kịp thời đề xuất, báo cáo về Quân khu, Bộ Quốc phòng để xem xét, điều chỉnh thời gian giao nhận quân phù hợp.

Quan tâm làm tốt công tác chính sách đối với công dân và thân nhân của công dân nhập ngũ. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân, phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới và thực hiện bù đổi đúng quy định (nếu có). Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh trong tuyển quân (theo phân cấp), không để tình trạng đơn, thư khiếu nại tồn đọng, kéo dài hoặc gửi vượt cấp lên cấp trên, gây bức xúc trong Nhân dân.

Ba là, đối với các đơn vị nhận quân:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyển nhận quân chặt chẽ, sát, đúng với tình hình thực tế, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương theo từng cấp độ dịch. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với địa phương thống nhất cụ thể từng nội dung tuyển quân. Phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm đi tuyển nhận quân; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi đi nhận quân, hiệp đồng chặt chẽ với địa phương, nhận quân bảo đảm đạt 100% chỉ tiêu chất lượng, an toàn. Chuẩn bị tốt nơi ăn, ngủ nghỉ, sinh hoạt, học tập... tổ chức đón nhận và đảm bảo tốt mọi mặt đời sống, vật chất, tinh thần cho tân binh ngay từ ngày đầu về đơn vị. Trường hợp đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới đứng chân trên địa bàn dịch bệnh phức tạp không thể tiếp nhận tân binh về được, chỉ huy đơn vị cấp trực thuộc Bộ, điều chỉnh giao đơn vị khác thuộc quyền đủ điều kiện huấn luyện chiến sĩ mới tiếp nhận và tổ chức huấn luyện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; nếu không điều chỉnh được kịp thời đề xuất, báo cáo Bộ Quốc phòng để xem xét, điều chỉnh thời gian nhận quân phù hợp.

Tổ chức Hội đồng khám phúc tra sức khỏe đủ số lượng, đúng thành phần quy định, phối hợp chặt chẽ với địa phương giao quân thực hiện bù đổi theo quy định (nếu có). Tiếp tục rà soát, phát hiện, có biện pháp giáo dục, động viên tân binh trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm (nếu có) tự giác ty xóa và chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt trong môi trường Quân đội. Thường xuyên nắm chắc và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật của Quân đội và thực hiện nền nếp chính quy.

Chuẩn bị tốt mọi mặt tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04/CT-TM ngày 03/02/2021 của Tổng Tham mưu trưởng. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước khi bước vào huấn luyện; tổ chức biên chế, chất lượng khung huấn luyện chiến sĩ mới; bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập...; nâng cao chất lượng huấn luyện tân binh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, về báo cáo nhanh trong tuyển nhận quân (qua số điện thoại quân sự Cục Quân lực/BTTM: 069.533483 và số Fax quân sự: 069.533171 hoặc Fax qua đường cơ yếu).

Đối với địa phương giao quân:  Trước ngày 15/01/2022 các Quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội có báo cáo về Bộ lịch giao nhận quân cụ thể của các tỉnh, huyện (ghi rõ ngày, giờ, địa điểm, quân số giao nhận của từng tỉnh, huyện). Trước 10 giờ 00 hằng ngày, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Quân khu và BTL Thủ đô Hà Nội báo cáo nhanh kết quả giao quân trong ngày. Cuối đợt tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Đối với đơn vị nhận quân: Trước 15 giờ 00 hằng ngày, các Quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội, các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng báo cáo nhanh kết quả nhận quân trong ngày. Cuối đợt tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Năm là, Bộ Tổng Tham mưu: Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, tổ chức thực hiện; hướng dẫn tổ chức Lễ giao nhận quân, tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Tổng cục Chính trị chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác đảng, công tác chính trị; công tác tuyên truyền, giáo dục; xét duyệt bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn trong tuyển quân. Tổng cục Hậu cần chỉ đạo, hướng dẫn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công tác bảo đảm hậu cần trong tuyển quân. Các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022./.

                                HOÀNG NAM

Số lượt xem: 417

Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này