null Bạc Liêu: Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”

Giới thiệu văn bản mới của Tỉnh
Thứ bảy, 25/12/2021, 14:33
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”

Ngày 20/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025” (gọi tắt là Đề án).

Với mục đích là quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Đề án. Đổi mới phương thức tập huấn và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo phương châm linh hoạt, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, khả năng, ưu thế của các loại hình thông tin để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án.

Tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, cần tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn trong từng điều kiện cụ thể, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong đó báo cáo viên Bộ đội Biên phòng làm nòng cốt. Gắn nhiệm vụ tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; kết hợp các chương trình, đề án khác có liên quan để phát huy hiệu quả thiết thực của Đề án.

Trong đó, yêu cầu bảo đảm 100% lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, lãnh đạo địa phương các cấp được thông tin, phổ biến đầy đủ những nội dung cơ bản Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết có liên quan; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dụng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại; tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới.

100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và báo cáo viên pháp luật trong lực lượng vũ trang được tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu các nội dung về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết có liên quan; có kỹ năng tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về biên phòng, 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh và ít nhất 80% đội ngũ báo cáo viên pháp luật các địa phương cấp huyện, cấp xã và đội ngũ hòa giải viên, người có uy tín trên địa bàn ven biển được phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL, cung cấp thông tin pháp luật liên quan đến nhiệm vụ biên phòng.

Sau tập huấn chuyên sâu các nội dung về Luật Biên phòng, mỗi cán bộ, đảng viên là những tuyên truyền viên, có trách nhiệm tuyên truyền sâu, rộng đến các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, Việt kiều, Ngoại kiều vào khu vực biên giới biển, hiểu, thực hiện nghiêm Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản chi tiết có liên quan.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 4 nội dung trọng tâm cần triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 – 2025, cụ thể là: Tổ chức các lớp tập huấn (Lớp tập huấn toàn quốc; tổ chức tập huấn chuyên sâu; Lớp tập huấn cấp tỉnh); tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng hiểu biết, nhu cầu tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật về biên phòng; tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam; xây dựng, biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu để thực hiện Đề án.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị cấp tỉnh để triển khai và ban hành các văn bản thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh như: Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Biên phòng Việt Nam, Kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện và tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết; tổng hợp đề xuất UBND tỉnh khen thưởng thường xuyên, định kỳ, đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nội dung của Đề án./.

Chi tiết văn bản dưới đây./.

THÁI HỌC

Số lượt xem: 194

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này