null Bạc Liêu chỉ đạo công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Thứ tư, 22/02/2023, 09:43
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu chỉ đạo công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ngày 22/02/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 512/UBND-NC về việc chỉ đạo, hướng dẫn đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện tốt các nội dung như:

Đối với Sở Tư pháp: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền về đánh giá, công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Hướng dẫn các nội dung liên quan về đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh có liên quan đến ngành Tư pháp. Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu về Tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh theo quy định.

Theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Đối với Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tích cực phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các nội dung về đánh giá công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hướng dẫn, theo dõi thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý...

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tích cực phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật và thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

Đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan trong công tác đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã triển khai thực hiện Tiêu chí về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo quy định.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Cần tiếp tục quán triệt, tăng cường phổ biến vị trí vai trò, nội dung của công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Tập trung chỉ đạo, quán triệt, tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn cấp xã, nhất là các xã điểm về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Qua đó, nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo được tính thống nhất, đồng bộ, đúng quy định, góp phần bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật gắn với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu để xác định tiến độ thực hiện, từ đó tìm ra nguyên nhân để kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện. Chú trọng gắn các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật với trách nhiệm quản lý của các cơ quan, đơn vị nhất là trong ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình để đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ xây dựng, đánh giá cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành cấp huyện, các thành viên của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cần chỉ đạo và thực hiện đúng thực chất, đầy đủ các nội dung đánh giá, công nhận cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, không chạy theo thành tích; đảm bảo các nguồn lực để xây dựng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cần quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở Ủy ban nhân dân cấp xã việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, cấp huyện tránh để xảy ra vi phạm trong thực thi công vụ dẫn đến ảnh hưởng kết quả đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã cần quan tâm chỉ đạo công tác đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng thực chất và thực hiện nghiêm việc phân công, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các công chức phụ trách thực hiện đảm bảo kịp thời và đúng quy định.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu để xác định tiến độ thực hiện, từ đó tìm ra nguyên nhân để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc tổ chức thực hiện. Kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình để đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đối với các xã, phường, thị trấn đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cần duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở mức cao hơn. Đối với các xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cần tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật theo quy định, đảm bảo về chất lượng, phấn đấu năm 2023 và các năm tiếp theo đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp hướng dẫn các xã chú trọng triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan đến xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện để kịp thời phát hiện những mô hình, cách làm hay để nhân rộng; hướng dẫn, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cần bố trí kinh phí, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã, cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành trong đó lưu ý bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Ưu tiên bố trí kinh phí cho những xã còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ngoài các xã điểm do tỉnh chọn, căn cứ điều kiện thực tế, chỉ đạo việc lựa chọn các xã (hoặc phường, thị trấn) làm điểm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực xây dựng, thực hiện mô hình điểm về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nhân rộng phù hợp với thực tiễn./.

Chi tiết văn bản tại đây                                    

PHƯỢNG LINH

Số lượt xem: 102

Tin đã đưa
Liên kết website
Thống kê truy cập
TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng ban biên tập Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3820.253 - Email: Trangttpbgdplbaclieu@gmail.com.
Ghi rõ nguồn “TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BẠC LIÊU” khi phát lại thông tin từ website này